OTÁZKY A ODPOVĚDI (RÁDCE)

CO JE OCHRANNÁ ZNÁMKA

Ochrannou známkou je slovní, obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a je zapsáno v rejstříku ochranných známek.

DRUHY OCHRANNÝCH ZNÁMEK

 • Slovní ochranná známka – je tvořena z jednoho nebo více slov nebo souhrnu písmen, které lze za slovo považovat. Toto slovo musí být vyslovitelné a musí mít rozlišovací způsobilost. Slovní ochranná známka by měla být pokud možno krátká, zvučná a snadno zapamatovatelná. Může být provedena standardním nebo graficky upraveným písmem.
 • Kombinovaná ochranná známka – je označení, v němž je spojen prvek slovní s prvkem obrazovým, příp. prostorovým v jeden celek. Obrázek i slovo by na sebe měly smyslově navazovat, není to však podmínkou. Mohou být registrovány v černobílém či barevném provedení.
 • Obrazová ochranná známka – je označení utvořené z realistického nebo abstraktního zobrazení lidí, ptáků, zvířat, věcí, různých symbolů nebo jiných obrazových motivů. Může být jednoduchá, složitá, barevná, černobílá, musí však splňovat požadavek rozlišovací způsobilosti.
 • Prostorová ochranná známka – je označení, které je tvořeno trojrozměrným (plastickým) vyobrazením. Předmětem ochrany může být také zvláštní tvar výrobku. Tvar ochranné známky může být chráněn i jako průmyslový vzor.
K ČEMU SLOUŽÍ OCHRANNÁ ZNÁMKA

Hlavním účelem ochranné známky je schopnost identifikovat výrobek konkrétního výrobce a odlišit jej od jiných totožných nebo podobných výrobků konkurence. Dochází tak k odstranění anonymity, definování image a reputace výrobků společnosti. Vaše společnost se tak stává v očích spotřebitelů důvěryhodnější a spolehlivější, čímž se upevňuje Vaše pozice na trhu. Ochranná známka by měla být součástí každého kvalitního firemního portfolia, protože taková ochranná známka může být cenným obchodním aktivem společnosti.

Ochranná známka plní řadu funkcí:

 • Funkce rozlišovací – ochranná známka odlišuje výrobky nebo služby různých výrobců nebo poskytovatelů služeb, zbavuje zboží na trhu anonymity a odkazuje na jeho výrobce.
 • Funkce ochranná – ochranná známka je chráněna vždy ve spojení s určitými výrobky či službami, pro které je zapsána, tj. jako institut právní ochrany zajišťuje spotřebiteli, že pod stejným označením mu bude nabízeno zboží pocházející vždy od stejného výrobce nebo poskytovatele služeb a současně chrání výrobce před zneužíváním jeho označení.
 • Funkce propagační – ochranná známka je trvale spojena s určitým zbožím či službami určitého výrobce nebo poskytovatele služeb a vytváří podmínky pro poptávku po takto označených výrobcích či službách.
 • funkce soutěžní – ochranná známka je nástrojem získání a udržení soutěžní pozice na trhu. Společně s funkcí soutěžní působí jako regulátor odbytu a tím i rozsahu výroby a jako stimulátor k zabezpečení, udržení a zvyšování kvality.
PŮSOBNOST OCHRANNÉ ZNÁMKY

 • Národní ochranné známky – známky registrované cestou národních zápisných úřadů, ochranné známky jsou platné pouze ve státě, ve kterém jsou registrovány.
 • Mezinárodní ochranné známky – známky, které mohou být prostřednictví jediné přihlášky registrovány zhruba v 90 státech Madridské dohody a Protokolu k Madridské dohodě.
 • Ochranná známka Společenství – známka registrovaná v rámci států Evropské Unie
JAK OCHRANNOU ZNÁMKU REGISTROVAT

K přihlášení ochranné známky potřebujeme znát následující informace:

 • Název označení / logo
 • Okruh výrobků a služeb, pro které se bude ochranná známka přihlašovat
 • Identifikaci přihlašovatele
 • Informaci, v kterých státech byste si přáli ochrannou známku chránit

Na základě těchto informaci vypracujeme podrobnou rešerši na známkovou čistotu a doporučíme nejvýhodnější formu ochrany a připravíme předběžnou cenovou kalkulaci. Dále vypracujeme návrh seznamu výrobků a služeb.

Pokud bude postup přihlášení, návrh seznamu výrobků a služeb a cenová kalkulace schváleny, přihlásíme za Vás ochrannou známku a budeme Vás zastupovat v celém procesu řízení až do konečného zápisu. Dále budeme hlídat obnovu ochrannou známku (prodloužení platnosti).

ŘÍZENÍ O OCHRANNÉ ZNÁMCE

Po podání přihlášky ochranné známky a zaplacení správních poplatků ve věci probíhá následující řízení.

Formální průzkum – referenti příslušného úřadu zkontrolují, jestli jsou splněny všechny formální náležitosti přihlášky (identifikace přihlašovatele, identifikace přihlašovaného označení, doložení seznamu výrobků a služeb, plné moci …)

Věcný průzkum – jedná se o další krok v řízení o udělení ochrany. Příslušný úřad zkoumá, jestli je ochranná známka způsobilá k udělení ochrany

Absolutní překážky bránící zápisu ochranné známky do rejstříku:
Tyto absolutní překážky nelze překonat a dosáhnout zápisu ochranné známky do rejstříku a takové označení je vyloučeno.

 • označení, které nemůže být graficky znázorněno (např. různé barevné efekty na ochranné známce, které se mění s úhlem dopadajícího světla apod. Ochranná známka musí být schopna reprodukce.),
 • označení tvořené výlučně tvarem výrobku, který vyplývá z jeho povahy, nebo je nezbytné pro dosažení technického výsledku, nebo dává tomuto výrobku podstatnou užitnou hodnotu,
 • označení, které odporuje veřejnému pořádku nebo dobrým mravům,
 • označení, které může klamat veřejnost o povaze, jakosti nebo o zeměpisném původu výrobků nebo služeb,
 • označení, jehož užívání by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv,
 • označení shodné s ochrannou známkou, která je zapsána pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu pro výrobky nebo služby téhož druhu. Úřad má povinnost odmítnout zápis shodného označení, ale zaměnitelné označení nemůže ze zápisu vyloučit,
 • označení obsahující úřední názvy států, správních celků, státní znaky, vlajky, erby, zkratky mezinárodních organizací nebo jejich napodobení apod. Tuto překážku lze odstranit tehdy, jestliže přihlašovatel předloží písemný souhlas orgánu nebo organizace, které jsou oprávněny daným označením disponovat.
 • označení, které zasahuje do zákonem chráněných starších práv třetích osob, a tyto v zákonné lhůtě uplatní námitky proti zápisu.

Relativní překážky bránící zápisu ochranné známky do rejstříku:

Tyto relativní překážky lze za určitých okolností překonat a dosáhnout zápisu i takové známky, která by jinak byla ze zápisu vyloučena. Podmínečně je ze zápisu vyloučeno:

 • označení, které nemá rozlišovací způsobilost nebo které tvoří převážně popisné údaje, ledaže přihlašovatel prokáže, že se takové označení stalo příznačné pro jeho výrobky či služby.
 • označení utvořená z pouhých písmen, číslic, značek, jednoduchých geometrických obrazců, přímek, čar, teček nebo označení obsahující zeměpisný údaj nebo slova vyňatá z obecné slovní zásoby a v různých oborech lidské činnosti běžně používaná.
 • označení obsahující název, jméno, příjmení nebo vyobrazení osoby odlišné od osoby přihlašovatele, ledaže se přihlašovatel ochranné známky prokáže písemným svolením toho, komu přísluší uplatňovat právo na ochranu názvu, jména apod.
 • označení obsahující údaje shodné nebo zaměnitelné se zapsaným označením původu, ledaže si je přihlašuje zapsaný uživatel takového označení původu a přihlašované označení obsahuje další údaj způsobilý je odlišit od zapsaného označení původu.

Zveřejnění ochranné známky – v případě, že příslušný úřad neshledá žádné formální či věcné nedostatky, je ochranná známka postoupena k zveřejnění. Ochranná známka je zveřejněna ve věstníku ochranných známek na dobu 3 měsíců. Po tuto dobu se může jakákoliv 3. osoba vyjádřit k přihlášce ochranné známky formou podání námitek proti zápisu, popř. připomínek k zápisné způsobilosti.

Registrace ochranné známky – pokud nejsou ve lhůtě zveřejnění podány námitky proti zápisu či připomínky k zápisné způsobilosti, je ochranná známka postoupena k zápisu.

PRÁVA VLASTNÍKA OCHRANNÉ ZNÁMKY

Mezi základě práva vlastníka ochranné známky patří:

 • Výlučné právo užívat ochrannou známku a označovat jí své výrobky nebo poskytované služby touto známkou. Stejně tak používat na obalech, firemních dokumentech, v reklamě atd. Spolu s jejím slovním, obrazovým nebo kombinovaným vyjádřením je oprávněn užívat i mezinárodně uznávanou značku R.
 • Převést ochrannou známku na jiný subjekt – Majitel ochranné známky může své právo k ochranné známce převést zcela nebo z části písemnou smlouvou na právnickou nebo fyzickou osobu, která je způsobilá ve smyslu zákona být majitelem ochranné známky
 • Uzavřít licenci k užívání ochranné známky jiným subjektem – Majitel ochranné známky je oprávněn, v rámci svého výlučného práva se známkou disponovat, přenechat právo k jejímu dočasnému užívání licenční smlouvou. Vztahy mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence se řídí ustanovením obchodního zákoníku. Nabyvatelem licence může být pouze fyzická nebo právnická osoba, do jejíhož předmětu podnikání patří výrobky či služby chráněné licenciovanou ochrannou známkou. Smlouva musí být uzavřena písemně a je účinná ode dne zapsání do rejstříku ochranných známek.
PLATNOST OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranná je platná 10 let od data podání přihlášky, přičemž platnost ochranné známky je možné neomezeně prodlužovat.

Ochrannou známku je možné obnovit na dalších 10 let, a to podáním žádosti o obnovu zápisu v posledním roce platnosti, nejpozději však v poslední den platnosti. V případě, že žádost o obnovu zápisu není podána do konce platnosti zápisu ochranné známky, je možné podat žádost v tzv. poshovovací 6-ti měsíční lhůtě. Za obnovu ochranné známky v poshovovací lhůtě je však nutné uhradit dvojnásobný poplatek.

Pokud není ochranná známka obnovena ani v poshovovací lhůtě nenávratně zaniká. Zánik ochranné známky je následně zapsán do rejstříku ochranných známek.

VE KTERÝCH ZEMÍCH JE MOŽNÉ OCHRANNO ZNÁMKU REGISTROVAT

 • Národní ochranné známky – známky registrované cestou národních zápisných úřadů, ochranné známky jsou platné pouze ve státě, ve kterém jsou registrovány. Tento druh ochranné známky je možné registrovat takřka v jakékoliv zemi světa
 • Mezinárodní ochranné známky – je možné registrovat zhruba v 90 státech, které jsou členy Madridské dohody a Protokolu k madridské dohodě
 • Ochranná známka Společenství – známka registrovaná v rámci států Evropské Unie

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku? Zeptejte se nás v našem XXXXXX