ZNÁMKOPRÁVNÍ SPORY

Zajistíme návrh a řešení vašich známkoprávních sporů

 • Připomínky k zápisné způsobilosti
 • Námitky proti zápisu
 • Zrušení ochranné známky
 • Prohlášení ochranné známky za neplatnou

Připomínky k zápisné způsobilosti:

Jakákoliv fyzická či právnická osoba má možnost ode dne přihlášení sporné ochranné známky až do doby zápisu do rejstříku, podat připomínky k zápisné způsobilosti. Připomínky k zápisné způsobilosti mohou být založeny pouze na následujících důvodech:

 • Ochranná známka, proti níž se připomínky podávají, je shodná se starší ochrannou známkou, která je přihlášena či registrována pro shodné výrobky
 • Ochranná známka obsahuje absolutní či relativní důvody zápisné nezpůsobilosti

Námitky proti zápisu

Jakákoliv fyzická či právnická osoba má možnost ode dne zveřejnění sporné přihlášky ochranné známky po dobu 3 měsíců, podat námitky proti zápisu. Námitky mohou být podány:

 • Vlastníkem starší shodné či zaměnitelné ochranné známky
 • Vlastníkem starší shodné či zaměnitelné všeobecné známé ochranné známky
 • Vlastníkem starší shodné či zaměnitelné ochranné známky s dobrým jménem
 • Uživatelem nezapsaného označení nebo jiného označení užívaného v obchodním styku
 • Osobou, jejíž právo na jméno a na ochranu projevů osobní povahy mohou být dotčeny
 • Osobou, které náleží práva k autorskému dílu
 • Vlastníkem staršího práva z jiného průmyslového vlastnictví
 • Tím, kdo je dotčen ve svých právech přihláškou, která nebyla podána v dobré víře.

Zrušení ochranné známky

Jakákoliv fyzická či právnická osoba má možnost podat návrh na zrušení již registrované ochranné známky. Návrh může být založen pouze na následujících důvodech:

 • Ochranná známka nebyla po nepřetržitou dobu 5 let řádně užívána pro výrobky či služby, pro které je zapsána
 • Ochranná známka se stala pro výrobky či služby, pro které je zapsána, v obchodě obvyklá
 • Ochranná známka může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost či zeměpisný původ

Prohlášení ochranné známky za neplatnou

Jakákoliv fyzická či právnická osoba má možnost podat návrh na prohlášení již registrované ochranné známky za neplatnou. Návrh může být podán pouze v případě, že existuje důvodné podezření, že ochranná známka byla zapsána v rozporu se zákonem.

DALŠÍ SLUŽBY